Nguyễn hoàng tố uyên

Giám đốc trung tâm

nguyễn thanh thiện

Phó giám đốc trung tâm
Phụ trách công tác xã hội

huỳnh gia đạt

Thành viên HĐQT
Giám đốc dự án